Roberto - Sept 2014 Icon Magazine

Photo: Paolo Zerbini

 photo ROBERTO1_zpsf9eee658.jpg

 photo ROBERTO2_zps705e7e66.jpg