Karin - Cosmopolitan

Photo: Sebastian Enache
Redactor moda: Luminita Faurescu
Make-up: Traviata Paduraru
Hair: Cristina Trohani

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-1_zpsb54f8618.jpg

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-3_zpsb931943f.jpg

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-4_zpsc0522707.jpg

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-5_zps03ba0c6e.jpg

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-6_zps929b4b91.jpg

 photo COSMO-editorial-moda-mai-2014-7_zpse6d445e8.jpg