Irina Magda - S Magazine Sept 2009

Photo: Ogh Sang Sun
Make-up: Ryu Hyun Jung
Hair: Han Ji SunPhoto: Kim Je Won
Make-up: Ryu Hyun Jung
Hair: Han Ji SunPhoto: Kim Bo Sung
Make-up: Ryu Hyun Jung
Hair: Han Ji SunPhoto: Bo Lee
Make-up: Ryu Hyun Jung
Hair: Han Ji SunPhoto: Jang Yun Jung
Make-up: Ryu Hyun Jung
Hair: Han Ji Sun